TH l EN
facebook instagram youtube line
บริการของเรา
การเตรียมตัวก่อน-หลัง ผ่าตัด
graphic

โปรโมชั่น

อีกหนึ่งความไว้วางใจ

เสริมจมูก
Line ID
line
Facebook
facebook

ตัดปีกจมูก
การตัดปีกจมูก Alarplasty

ถ้าคุณมีจมูกที่กว้างบริเวณปีกจมูก ปีกจมูกสามารถถูกทำให้แคบลงได้โดยการตัดส่วนที่เป็นรูปลิ่มออกจากฐานของปีกจมูกทั้งสองข้าง วิธีนี้เรียกว่า Alarplasty และมีกรณีม่ค่อยมากที่ผ่าตัดภายนอกจะถูกทำบริเวณจมูก